Reforma sustava oporezivanja pomoraca započeta 2007. god. (Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, Narodne novine 76/07 – u daljnjem tekstu: ZIDPZ/07, izmjene stupile na snagu 01.01.2008. god.) doživljava svoj nastavak u najnovijoj izmjeni i dopuni Pomorskog zakonika koja je stupila na snagu 28.02.2019. god. (Zakon o izmjenama i dopunama Pomorskog zakonika, Narodne novine 17/19 – u daljnjem tekstu: ZIDPZ/19).

Naime, još 2007. god. uočeno je kako porezni tretman pomoraca mora uvažiti i prilagoditi se specifičnostima tog zanimanja. Zbog toga je ZIDPZ/07 dotadašnju šturu odredba o oporezivanju pomoraca u međunarodnoj plovidbi, koja je gotovo pa izjednačavala taj dohodak sa dohotkom ostvarenim u bilo kojem drugom zanimanju, zamijenio odredbom kojom se po uzoru na neke zemlje Europske unije uzela granica od 183 dana tijekom porezne godine boravka i rada na brodu u međunarodnoj plovidbi za oslobođenje pomoraca od plaćanja poreza na dohodak.

Međutim, kroz godine primjene, uočeni su određeni nedostaci odnosno manjkavosti u regulaciji koje su u određenim slučajevima imale nelogične i porezno nepravedne konzekvence za pomorce.

Zbog navedenog su u, zaista sveobuhvatnim izmjenama Pomorskog zakonika iz 2019. god., mjesta našle i izmjene koje se tiču oporezivanja pomoraca.

Izmjene iz 2019. god. išle su u dva pravca. Prvi pravac se tiče ostvarenja 183 dana plovidbe za članove posade u međunarodnoj plovidbi, a drugi pravac se tiče reguliranja statusa određenih osoba u međunarodnoj plovidbi koji do sada, barem eksplicite, nije bio definiran.

U pogledu ostvarenje 183 dana kao uvjeta o kojem ovisi da li je pomorac obveznik poreza na dohodak uvedene su sljedeće promjene:

  1. U 183 dana sada se uračunavaju ne samo dani provedeni na liječenju zbog bolesti ili povrede nastale na putu za ukrcaj, na brodu ili na povratku s broda, već i dani provedeni na liječenju zbog bolesti ili povrede koji su nastali nakon iskrcaja ili prije ukrcaja, ako one onemogućavaju pomorca u ishođenju liječničkog uvjerenja. Dopunom je ispravljena nepravda da pomorac u situaciji kada zbog bolesti ili ozljede ne može dobiti liječničko uvjerenje, bude još i porezno penaliziran.
  2. Sada se u 183 dana plovidbe uračunavaju ne samo dani provedeni na stručnoj izobrazbi u inozemstvu već i dani provedeni na istoj takvoj izobrazbi u tuzemstvu. Time je dokinuta nelogična praksa razlikovanja dana provedenih na stručnoj izobrazbi zavisno o tome da li je pomorac istu proveo primjerice u Puli ili u 100 km udaljenom Trstu.
  3. U 183 dana uračunavaju se dani do isteka ugovora o radu a koji su neostvareni zbog napuštanja člana posade od strane brodara ili prestanka ugovora o radu zbog poslovno uvjetovanih razloga. Time je uveden pravičniji sustav koji uzima u obzir one situacije kada je pomorcu ugovor prekinut zbog razloga za koje on ne odgovora. Do izmjena pomorac je, osim stresa zbog prestanka ugovora, morao strepiti i od mogućnosti obračuna i naplate visokog poreza, i to u iznenadnoj situaciji za koju nije odgovoran i u kojoj mu je vrlo teško brzo pronaći novo zaposlenje.
  4. U slučaju pak otmice, zatočeništva, umirovljenja ili smrti člana posade u poreznoj godini, uzima se, a  bez obzira na stvarno ostvarene dane u plovidbi, da je ostvaren uvjet plovidbe od 183 dana. Ovdje se također radi o odredbi koja je uvažila zahtjev pravičnosti u svim onim izvanrednim situacijama koje su same po sebi toliko životno teške, da zaista nije bilo potrebe da se te situacije čine još otegotnijim pomorcima ili njihovim obiteljima obračunom visokih poreza, posebno stoga što se redom radi o situacijama na koje pomorci nemaju utjecaja.

U pogledu definiranja poreznog statusa određenih osoba izmjenama zakonika:

  1. Konačno je uređeno pitanje poreznog statusa stručnih radnika ukrcanih u svojstvu vježbenika palube, stroja ili elektrotehnike na način da te osobe nisu dužne primitke ostvarene po osnovi rada na brodu u međunarodnoj plovidbi obračunati u godišnjoj prijavi poreza na dohodak.
  2. Jasno je sada definiran i član posade jahte koji u Republici Hrvatskoj ima prebivalište odnosno uobičajeno boravište i to kao obveznik poreza na dohodak od nesamostalnog rada prema primicima ostvarenom po osnovi rada na jahti osim za primitke po osnovi rada na jahti u međunarodnoj plovidbi.

Zaključno, radi se o dobrodošlim izmjenama kojima je poboljšan sustav poreznog tretmana pomoraca u međunarodnoj plovidbi i barem malo omekšan njihov „kruh sa sedam kora“.