ORIJENTACIJSKI KRITERIJI VRHOVNOG SUDA ZA UTVRĐIVANJE VISINE NEIMOVINSKE ŠTETE ZA SLUČAJ SMRTI BLISKOG SRODNIKA, U SVJETLU UVOĐENJA EURA KAO SLUŽBENE VALUTE RH

Dana 01.01.2023. u Republici Hrvatskoj uveden je euro kao službena valuta, nakon čega će se u sudskoj praksi svakodnevno postavljati pitanja u kojim iznosima oštećenicima naknaditi neimovinsku štetu za duševne boli zbog smrti bliskog srodnika.

Člankom 1101. Zakona o obveznim odnosima  (“Narodne novine” br. 35/05., 41/08., 125/11., 78/15., 29/18., 126/21., 114/22., 156/22.), propisano je tko ima pravo na naknade štete zbog smrti bliskog srodnika i pod kojim uvjetima:

  1. U slučaju smrti ili osobito teškog invaliditeta neke osobe, pravo na pravičnu novčanu naknadu neimovinske štete imaju članovi njezine uže obitelji (bračni drug, djeca i roditelji).
  2. Takva se naknada može dosuditi i braći i sestrama, djedovima i bakama, unučadi te izvanbračnom drugu, ako je između njih i umrlog, odnosno ozlijeđenog postojala trajnija zajednica života.
  3. Pravo na pravičnu novčanu naknadu imaju i roditelji u slučaju gubitka začetog, a nerođenog djeteta.

Iako je svakome jasno kako novac u bilo kojem iznosu ne može biti ekvivalent gubitku srodne osobe (djeteta, roditelja i dr.), sudska praksa je formirala određene kriterije visine naknade štete u ovim slučajevima. Ti kriteriji su izraženi orijentacijski i u kunama, a ovdje ćemo iste prikazati matematičkim preračunavanjem kuna u euro, a nakon toga ćemo iznijeti orijentacijsko mišljenje o iznosima koji bi pripadali oštećenicima za slučaj gubitka bliske osobe.

MATEMATIČKI PRIKAZ ORIJENTACIJSKIH KRITERIJA VRHOVNOG SUDA IZ 2020. U EUR:

Prije svega, određivanje naknade u centima ne dolazi u obzir, jer se takva naknada ne može ni blizu precizno odrediti ni u nekoliko stotina eura, a kamoli „apotekarskom vagom“ u centima.

Vrhovni sud RH je u Orijentacijskim kriterijima iz 2002. jasno naveo kako isti „ne predstavljaju matematičku formulu koja pukim automatizmom služi za izračunavanje pravične novčane naknade“.

To znači da se pri utvrđivanju naknade treba utvrditi stupanj povrede prava osobnosti u svakom slučaju, a u težim slučajevima i psihijatrijskim vještačenjem (čl. 250. ZPP- a). Teži slučajevi su oni kad gubitak bliskog srodnika dovodi do psihičkih bolesti oštećenika.

Svaki slučaj je na svoj način specifičan te svaki slučaj treba razmatrati posebno, na način da se razmotre tzv. posebne okolnosti slučaja, kojih je mnogo, a iste može procijeniti i prosječan građanin RH. Iako zbog osjetljivosti teme čak i sudovi izbjegavaju iznositi posebne okolnosti slučaja, ovdje ćemo navesti samo jedan primjer razumljiv svakome, a to je da nije isto izgubiti dijete od 12 godina i bliskog srodnika koji je doživio 80 godina, iako su sudovi znali dosuđivati isti iznos naknade štete roditeljima koji izgube malo dijete i djetetu koji izgubi roditelja u poznim godinama.

Ono što je bitno je to da postoje Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda RH za dosuđivanje neimovinske štete. Aktualni orijentacijski kriteriji doneseni su na sjednicama Građanskog odjela VSRH održanim 05.03.2020. i 15.06.2020., kad je donesena odluka o promjeni Orijentacijskih kriterija iz 2002., na način da se prihvaćeni iznosi naznačeni u novčanim jedinicama (kune) po svim osnovama podignu u odnosu na 2002. godinu za 50%, s time da se izmjena Orijentacijskih kriterija primjenjuje na sve parnične postupke za naknadu neimovinske štete u svim stupnjevima suđenja (ubuduće), tj. od dana prihvaćanja na sjednici Građanskog odjela VSRH (15. lipnja 2020.). Orijentacijski kriteriji mogu se pronaći na web stranici Vrhovnog suda RH.

Naime, Vrhovni sud RH je prvi put kriterije javno obznanio 2002. te je 2020. iste odlučio revalorizirati, na način da je iste podigao za 50%, što znači da je prihvatio da su kriteriji iz 2020. osnova ili baza, koju i  ubuduće treba revalorizirati, što je i učinio 2020.

S tim u vezi treba reći i to kako su se i od 15.06.2020. kada su doneseni novi Orijentacijski kriteriji Vrhovnog suda RH, okolnosti u našem društvu drastično promijenile na način da je došlo do rata u Ukrajini, do inflacije i vala poskupljenja svih artikala, energenata i dr. (gubitka vrijednosti novca), a 01.01.2023. u RH je došlo i do uvođenja eura, što sve treba promatrati kroz to da se taj gubitak vrijednosti novca u odnosu na 15.06.2020. također treba revalorizirati, za sada najmanje s dodatnim povećanjem od 25% u odnosu na kriterije donesene 2020., uz napomenu da su kriteriji dani matematički za uobičajene tipske situacije te da iste treba još uvećati za posebne okolnosti slučaja. Vrhovni sud RH je dao parametre koji utječu na promjenu kriterija (revalorizacija), a to su stopa inflacije mjerena indeksom promjene potrošačkih cijena u odnosu na početnu godinu i  indeks promjene prosječnih mjesečnih isplaćenih plaća u odnosu na početnu godinu. Na taj način Vrhovni sud RH je pitanje revalorizacije kriterija praktički prebacio na nižestupanjske sudove, kojima je dao i parametre za tu revalorizaciju.

Uzimajući u obzir sve gore navedeno, ovdje prikazujemo aktualne kriterije za dosuđivanje naknade za smrt bliske osobe, REVALORIZIRANE (ZA DODATNIH 25% u odnosu na kriterije iz 2020.) NA DANAŠNJI DAN (04.04.2023.), s time da je ova tablica orijentacijska i ne predstavlja pravni savjet:

Ovdje treba napomenuti da oštećenici kojima Zakon o obveznim odnosima daje pravo na naknadu neimovinske štete imaju i pravo na naknadu posljedične imovinske štete, primjerice trošak grobnice, trošak nadgrobnog spomenika, trošak pogreba, trošak crnine, trošak karmina itd.